തിരുവനതപുരം ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇവർ നടത്തിയ സംഭവം കേരളം ജനതയെ ഞെട്ടിക്കും

നാല് നാടോടികൾ ഒരാൾ ഗർഭിണി വാതിൽ അടച്ചത് പിഴച്ചു അഞ്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇവർ നടത്തിയ സംഭവം ഞെട്ടിക്കുന്നത്

https://www.youtube.com/watch?v=cB6TB17zJ9k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *