ഫേസ്ബുക്ക് ഒളിച്ചോട്ടം ഒരു ഫാഷനോ?

ആറു മാസം മുമ്പ് ഫേസ്‌ബുക്കിൽ പരിചയപ്പെട്ട കാമുകനോപ്പോം ഒളിച്ചോടാൻ തയ്യാറായ മകളെ അമ്മ തടഞ്ഞു ഇതിന് മകൾ അമ്മയോട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *