ഏഴു മാസം മുൻപ് രണ്ടാം ഭാര്യയെ ഡോക്ടർ കൊക്കയിൽ തള്ളി ഇട്ടു കൊന്നു എന്നാൽ….

ഏഴു മാസം മുൻപ് ഡോക്റ്റർ കൊക്കയിൽ തള്ളിയിട്ടു കൊന്നു എന്നാൽ ഈ ഏഴു മാസവും ഇയാൾ ഭാര്യയെ ജീവിപ്പിച്ചു എങ്ങിനെ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *