വരനെ നിക്കാഹിന് കൊണ്ട് പോയത് ശവപ്പെട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കൂട്ടുകാർ എന്തിന് ?

വരനെ നിക്കാഹിന് കൊണ്ട് പോയത് ശവപ്പെട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കൂട്ടുകാർ എന്തിന്…

ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരെ പറഞാൽ മതി ആ നാട്ടിൽ നല്ല കൈ കരുത്തുള്ള ഒരാൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ചെറ്റത്തരം നടക്കില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *