പാചകഗ്യാസ് മോഷണം ഇങ്ങനെയാണ്.. എല്ലാവരും അറിയൂ.. ഷെയർ ചെയ്യൂ

പാചകഗ്യാസ് നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു ഭാഗം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടാകാം.. സീൽ ചെയ്ത ഗ്യാസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എടുക്കരുത്.. മാറി വേറെ തരാൻ പറയുക.. പുതിയ ഗ്യാസിൽ ലീക്ക് വരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ചോർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം.. പുതിയ ഗ്യാസ് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തൂക്കം നോക്കി അളവ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങുക.. അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുക..
ഈ വാർത്തയുടെ അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അറിവിലേക്കായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക.. ഇനി ആർക്കും ഈ ചതി ഉണ്ടാകരുത്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *