സ്നേഹിച്ചവരെ അങ്ങിനെ വെറുക്കാൻ പറ്റുമോ.. പെങ്ങൾ പൊളിച്ചു

സ്നേഹിച്ചവരെ അങ്ങിനെ വെറുക്കാൻ പറ്റുമോ..
പെങ്ങൾ പൊളിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *