തൃഷയെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് പത്തു വർഷം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു…

തൃഷയെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് പത്തു വർഷം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു
പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി റാണ ദുഗ്ഗഭാട്ടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *