ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടു ചിരിച്ചില്ലേൽ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ചിരിക്കില്ല

ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടു ചിരിച്ചില്ലേൽ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ചിരിക്കില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *