പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം ഇതൊക്കെ തന്നെയാ.. ആര് കാണാൻ .. ആര് നോക്കാൻ… സത്യമായ വാക്കുകൾ

പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം ഇതൊക്കെ തന്നെയാ.. ആര് കാണാൻ .. ആര് നോക്കാൻ… സത്യമായ വാക്കുകൾ

നാടും വീടും വിട്ട് നിന്നിട്ടും കുറ്റവും കുറവും മാത്രം കേൾക്കാൻ വിധിച്ചവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.

Posted by FULLY entertainment on Tuesday, December 18, 2018

video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *